Login
Overlijdensbercht Jan Carel van Eijk

De opleiding Constructief Ontwerpen is geaccrediteerd door de NVAO, en heeft op 17 november 2023 een RHPO status gekregen waarmee een hbo-master graad, Master of Science (MSc) kan worden verleend.

Stichting BV/BmS Opleidingen is opgericht in 2014. De stichting is een samenwerkingsverband van Betonvereniging en Bouwen met Staal.

Doel van BV/BmS
Talent in potentie tot rijpheid te brengen door het opleiden van professionals m.b.t. bouwkundige en civiele constructies die in staat zijn zelfstandig te denken en te redeneren, die constructieve problemen kunnen oplossen, die het betoog van anderen kritisch kunnen analyseren, in staat zijn ongedachte verbanden te leggen, bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en af te leggen en in staat zijn leiding te geven binnen een werkomgeving die zich kenmerkt door een hoge graad van dynamiek, diversiteit, complexiteit, internationalisering en ethiek.

De opleidingen kennen allemaal de richtingen staal en beton en hebben een groot gemeenschappelijk deel met algemene vakken.

Er is een leerlijn van opleidingen voor constructeur van mbo niveau tot hbo-master niveau.

Leergang mbo tot hbo-master

 

Het ontwerpproces in de bouw en civiele techniek bestaat niet meer uit losse processen, maar is een geïntegreerd geheel van product- en procesontwikkeling. Deze opleiding speelt daarop in. Een goede en veilige constructie ontstaat niet vanzelf. Het ontwerpproces is bepalend voor alle daaropvolgende fasen in het bouwproces. Beslissende keuzes ten aanzien van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid worden in het ontwerpstadium gemaakt.

 

Het toezicht op de stichting BV/BmS Opleidingen is opgedragen aan een Raad van Toezicht, bestaande uit de voorzitters van de verenigingen Betonvereniging en Bouwen met Staal.

 

Het bestuur van deze stichting bestaat uit twee leden. Voorzitter is de heer Frank Maatje (Bouwen met Staal), Penningmeester/Secretaris is de heer Maikel Jagroep (Betonvereniging).

 

Er is een onafhankelijke examencommissie.

 

Vanuit de docenten en studenten is er een Opleidingscommissie.

Het curriculum wordt door de curriculumcommissie. Beide commissies hebben adviesrecht bij het vaststellen van het OER en de Studiegids.

 

De Werkveld Adviesraad adviseert over de ontwikkelingen in het werkveld.